TEC 45 – nurkowanie deko (10-11)-12-2022

with Brak komentarzy

TEC 45 – Kurs ten jest kolejnym kursem technicznym nurkowania głębokiego
w zakresie przekraczającym standardy nurkowania rekreacyjnego.
Ma on pięć podstawowych celów :
1   Nauczenie cię wykonywania zmiany gazów, wydłużonych nurkowań
bez dekompresyjnych, nurkowań dekompresyjnych
oraz przyspieszonej dekompresji z użyciem powietrza, nitroxu i tlenu ( do 100% )
do głębokości 45 metrów używając niezbędnego sprzętu i procedur
potrzebnych do organizowania ryzyka z tym związanego.
2   Nauczenie cię umiejętności motorycznych niezbędnych w nurkowaniu technicznym
3   Upewnienie się, że rozumiesz i akceptujesz niebezpieczeństwa i ryzyka związane
z powyższymi typami nurkowania technicznego, jak również, że znasz limity
związane z poziomem wyszkolenia.
4   Przygotowanie cie do rozpoznania i prawidłowej reakcji na dające się racjonalnie
przewidzieć niebezpieczeństwa związane z nurkowaniem technicznym.
5   Danie Ci rozwój, na których będzie się opierało twoje dalsze szkolenie
jako nurka technicznego.

Wymagania wstępne :
–    AOWD ( Stopień Zaawansowany )
–    Rescue Diver ( Nurek Ratownik )
–    Nitrox Diver
–    Deep Diver
–    Minimum 18 lat
–    50 nurkowań zalogowanych, z których co najmniej :

w tym 12 na nitroksie głębiej niż 18 metrów
6 nurkowań głębsze niż 30 metrów
–    Zaświadczenie lekarskie

 

Otrzymany Certyfikat DSAT Tec 45 jesteś uprawniony do planowania
i wykonywania nurkowań dekompresyjnych oraz wydłużonych
nurkowań bez dekompresyjnych.

 

Cena 2000 zł

Cena 2000 zł